Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki i zasady sprzedaży w serwisie internetowym znajdującym się pod adresem: https://aleksandrarodzon.pl/

Niniejszy Regulamin zawiera informacje dotyczące sposobu złożenia Zamówienia i zawarcia umowy, form płatności dostępnych w Serwisie czy postępowaniu reklamacyjnym oraz określa zasady składania zamówień na zakup Produktów elektronicznych oraz bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem https://aleksandrarodzon.pl/ należącym do Aleksandry Rodzoń-Wawrzyniak, prowadzącej działalność nierejestrową na podstawie Art. 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Imię i nazwisko: Aleksandra Rodzoń-Wawrzyniak

Adres: Żyraków 2A, 39-204 Żyraków

Adres mailowy: aleksandrarodzon@gmail.com

Telefon: 663 699 726

§1

Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

1) Regulamin – niniejszy dokument, dostępny pod adresem https://aleksandrarodzon.pl/;

2) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://aleksandrarodzon.pl/;

3) Sprzedawca – Aleksandra Rodzoń-Wawrzyniak, prowadząca działalność nierejestrową na podstawie Art. 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

4) Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na dokonanie Zamówienia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienie w Serwisie;

5) Produkt elektroniczny – treści cyfrowe, a więc treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres mailowy po złożeniu i opłaceniu Zamówienia w Serwisie;

6) Zamówienie – formularz dostępny w Serwisie, określający Produkty elektroniczne nabywane przez Klienta oraz dane Klienta niezbędne do zakupu Produktów elektronicznych (imię, nazwisko oraz adres mailowy, na który zostanie dostarczony Produkt elektroniczny; zakup nie może być dokonany anonimowo lub pod pseudonimem);

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną, a także zasady i warunki składania Zamówień i sprzedaży Produktów elektronicznych.
 2. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu sprzedaż Produktów elektronicznych oraz świadczy bezpłatne usługi drogą elektroniczną.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia w Serwisie.

§3

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu i dokonywania zakupu Produktów elektronicznych oraz korzystania z nich, wymagane są:

1) dostęp do Internetu;

2) dostęp do urządzenia spełniającego minimalne wymagania techniczne: posiadające standardowy system operacyjny oraz standardową, aktualną przeglądarkę internetową. Prawidłowe działanie Serwisu może być zakłócone przez wyłączenie akceptacji plików Cookies i skryptów JavaScript;

3) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

§4

Warunki i zakres bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klienta bezpłatną usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientowi złożenia Zamówienia w celu kupna Produktów elektronicznych, a co za tym idzie, zawarcia przez Klienta umowy ze Sprzedawcą o dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku.
 2. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość założenia konta w Serwisie. Usługa ta (świadczona drogą elektroniczną) jest bezpłatna i możliwa podczas składania Zamówienia w Serwisie. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności zakładania konta w Serwisie. W przypadku założenia konta w Serwisie przez Klienta, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta bezpłatną usługę drogą elektroniczną – utrzymuje konto w Serwisie. Na koncie Klienta znajdują się jego dane i historia złożonych Zamówień w Serwisie. Klient posiadający konto w serwisie może również otrzymywać na adres e-mail oferty promocyjne. Klient może zalogować się do założonego przez siebie konta, używając swojego, podanego podczas rejestracji, adresu e-mail i zdefiniowanego podczas rejestracji hasła. Klient w każdej chwili może usunąć założone przez siebie konto w Serwisie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy: aleksandrarodzon@gmail.com.
 3. Sprzedawca oferuje bezpłatną usługę Newslettera (usługa w budowie), informującego o aktualnych ofertach promocyjnych i nowych Produktach w Serwisie, a także zawierającego materiały edukacyjne. Usługa Newslettera jest dobrowolna i działa na czas nieokreślony. W każdej chwili można zrezygnować z tej usługi, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy: aleksandrarodzon@gmail.com.
 4. Sprzedawca do Produktów elektronicznych stworzonych na indywidualne zamówienie oferuje darmowe usługi drogą elektroniczną polegające na udzielaniu wskazówek dotyczących korzystania z Produktu elektronicznego.
 5. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie Serwisu. W razie wystąpienia nieprawidłowości Klient może o nich poinformować Sprzedawcę, pisząc na adres e-mail: aleksandrarodzon@gmail.com.

§5

Złożenie Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia na kupno Produktu elektronicznego, Klient musi:
 • wybrać jeden lub więcej Produktów elektronicznych i dodać je do Zamówienia, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”;
 • następnie, w zakładce „Koszyk”, kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”;
 • wypełnić formularz Zamówienia, podając dane niezbędne do jego realizacji: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – dane muszą być prawdziwe, nie można złożyć Zamówienia, używając pseudonimu lub nie podając żadnych danych;
 • zadecydować, czy chce utworzyć konto w Serwisie;
 • zaakceptować Regulamin – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia;
 • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, co równa się złożeniu Zamówienia z obowiązkiem zapłaty;
 • dokonać płatności.
 1. Dostępne formy płatności:
 • Tradycyjny przelew bankowy
 • Szybki przelew online lub BLIK (płatności te obsługuje HotPay – właścicielem HotPay jest spółka ePłatności Sp. z o.o. Sp. k. )
 1. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość na wskazany adres e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia i otrzymanie płatności. Brak takiej wiadomości oznacza, że Zamówienie nie zostało jeszcze przyjęte do realizacji. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.
 2. Dostawa produktu elektronicznego następuje drogą elektroniczną, na wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail. Czas realizacji Zamówienia jest zależny od rodzaju Produktu elektronicznego i jest podany w opisie Produktu.
 3. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem o dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku jest uznana za zawartą w momencie złożenia Zamówienia i dokonania płatności przez Klienta.
 4. Informacje dotyczące Produktów elektronicznych stanowią zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu Art.66 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca ma prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz do zmiany cen Produktów elektronicznych w dowolnym terminie.

§6

Prawa własności intelektualnej

 1. Produkty elektroniczne dostępne w Serwisie oraz Produkty elektroniczne wykonywane na zamówienie, a także wszelkie utwory udostępniane Klientowi w Serwisie (zdjęcia, grafiki, treści) są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( U. 1994 Nr 24 poz. 83), do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Klient ma prawo korzystać z Produktów elektronicznych jedynie na użytek własny. Rozpowszechnianie przez Klienta produktów elektronicznych narusza prawa autorskie Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§7

Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który dokonał Zamówienia, a więc zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość o dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W celu odstąpienia od umowy zawartej a odległość, Klient musi poinformować o tym Sprzedawcę poprzez pisemne oświadczenie, jednoznacznie informujące o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy. Pismo to powinno być wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, a także w przypadku umów, w których przedmiotem jest Produkt elektroniczny tworzony indywidualnie na zamówienie Klienta.

§8

Reklamacja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wadliwości Produktu elektronicznego, Klient powinien wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 3. Celem wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie, w którym znajdą się dane kontaktowe Klienta, dane identyfikujące transakcję oraz jednoznaczne wskazanie wad Produktu elektronicznego będących przedmiotem tej reklamacji.
 4. Reklamację należy wysłać Sprzedawcy pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej reklamacji a odpowiedź pisemna zostanie wysłana na podany przez Klienta adres kontaktowy.

§9

Ochrona danych osobowych i pliki Cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików Cookies opisane zostały w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies dostępnej pod adresem: https://aleksandrarodzon.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Administratorem podanych przez Klienta w formularzu Zamówienia danych osobowych jest Aleksandra Rodzoń-Wawrzyniak, prowadząca działalność nierejestrową na podstawie Art. 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 3. Dane Klienta, który złożył Zamówienie będą przetwarzane na podstawie Art. 6 Ust. 1 Lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji Zamówienia oraz na podstawie Art. 6 Ust. 1 Lit. c Rozporządzenia 2016/679 w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej Sprzedawcy.
 4. Dane dotyczące Zamówienia będą przechowywane w bazie do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej na odległość. Dane osobowe znajdujące się w koncie w Serwisie będą przechowywane w bazie do czasu usunięcia konta. Dane podane podczas zapisu na newsletter będą przetwarzane do czasu wypisania się z newslettera.
 5. Klient, zgodnie z art. 16, 17, 18, 19, 20, 21 Rozporządzenia 2016/679 ma prawo żądać od Sprzedawcy, będącego administratorem tych danych do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia na Produkty elektroniczne, założenia konta czy zapisu do newslettera.

§10

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na rozwiązywanie ewentualnych sporów konsumenckich wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produktów elektronicznych) na drodze mediacji.
 2. Klient może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do jednego z podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań mediacyjnych. Rejestr podmiotów uprawnionych i więcej informacji na ten temat na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/).

§11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w powyższej formie wchodzi w życie w powyższej formie od 01.06.2022.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany zasad świadczenia bezpłatnych usług drogą elektroniczną a także do wprowadzania oraz odwoływania ofert, wprowadzania promocji oraz do zmiany cen Produktów elektronicznych w Serwisie. Ewentualne zmiany nie będą dotyczyły umów kupna zawartych przed wprowadzeniem tych zmian. Do tych umów stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy.
 3. Klient posiadający konto w Serwisie zostanie poinformowany o ewentualnych zmianach w Regulaminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przypisany do konta. Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z konta w Serwisie w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu.